Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban említve: ÁSZF) a INTEP Elektronikai Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság –adatkezelő - (Cg.01-09-865037, adószám:13626501-2-43 székhely: 1215 Budapest Temesvári utca 4. Szám, Számlavezető Bank neve:.Raiffeisen Bank, Bankszámlaszám:12010855-01516095-00100008,  üzletvezető: Kecskés Gábor], – továbbiakban, mint:Szolgáltató) és Honlapon biztosított elektronikus szolgáltatást  igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. - továbbiakban a Szolgáltató és a Vásárló együttesen említve Felek–

 

A jelen ÁSZF a 17/1999. (II.5) Korm. rendelet előírásaira tekintettel került megszerkesztésre. A Szolgáltató az ÁSZF-ben, már a vásárlást megelőzően tájékoztatja a Vásárlót a jogszabály által rögzített kötelezettségekről.

A jelen ÁSZF 2011. szeptember hó 01.napjától hatályos.

 

Általános szabályok:

 

1.A web-áruház2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény,– továbbiakban Törvény – értelmében Szolgáltatóként működik.

 

2.A web-áruház működését szabályozzák az 1. pontban rögzítetteken túlmenően az alábbi jogszabályok:

 

  • a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet,
  • az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998 (IV.29.) Korm. rendelet
  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény,
  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései

 

3.A Weblap, és a Weblapon igénybe vehető szolgáltatások így különösen a web-áruház folyamatos, akadálymentes  elérhetősége érdekében a Szolgáltató minden tőle telhető erőfeszítést megtesz, azonban arra garanciát nem tud nyújtani, hogy a működésben megszakadások, hibák, előforduljanak. A Társaság nem vállal,és nem is vállalhat felelősséget az olyan károkért, amelyeket a rendszer működése során bekövetkezett technikai leállás, szünet, vagy harmadik személy/ek által előidézett tevékenységek vagy programok okoznak.

 

4.A Szolgáltató a megrendelést, és az azzal kapcsolatos levelezéseket  30 napig az adatvédelmi előírások betartásával elektronikus formában tárolja azzal, hogy a Vásárló tőle ezen adatkezelésről bármikor felvilágosítást kérhet.

 

Vásárlási és Szállítási feltételek:

 

5.A web-áruházban megtalálható termék/ek vásárlója lehet a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amennyiben a lenti feltételeknek megfelel.

 

6.A web-áruházban történő rendelés és vásárlás kizárólag elektronikus úton, a honlapon feltüntetett megrendelő lap pontos kitöltésével történik.

 

7.Vásárlásra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Vásárló a jelen ÁSZF-et  és az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítetteket elfogadja, és ennek tényét minden megrendelés alkalmával rögzíti.

 

8.Az Adatvédelmi Tájékoztató az ÁSZF mellékletét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. A Szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthatja ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót, azonban e tényről a honlap megnyitásakor felugró ablakban tájékoztatja a Vásárlót. A módosítás nem lehet ellentétes a törvény előírásaival.

 

9.A vásárlás előfeltétele a megrendelés. A megrendelőlap a kosár tartalma gombra történő kattintással elérhető. Az első megrendelés alkalmával a Vásárló az Adatvédelmi Tájékoztatóban feltüntetett adatokat a Szolgáltató részére megadja. A Szolgáltató rendszere az első megrendelés során megadott adatokat rögzíti, és azokat az Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezeli. Az első vásárlás alkalmával a megrendelő lapon a Vásárló kötelezően megjelölt adatmezőket köteles kitölteni. – kötelezően meg kell adni az első vásárlás alkalmával az alábbi adatokat: név/cégnév, lakcím/székhely, számlázási név és cím, telefonszám, e-mail cím, cégek esetében az adószám. Cégek esetében a kapcsolattartó neve is megadandó. Amennyiben a kötelezően kitöltendő bármely adatmező kitöltése hiányos, abban az esetben a megrendelés nem adható le. A kötelezően kitöltendő adatmezőket csillag jelöli.  A megrendelőn önkéntes adatok/kérések feltüntetésére is van lehetőség, így pl., de nem kizárólag, az átvétel időpontjára vonatkozó Vásárlói tájékoztatás/kérés stb. Az adatokat – ide nem értve az 1992. évi LXIII. törvény alapján közérdekűnek minősülő adatokat – a Szolgáltató nem szolgáltatja ki harmadik személy részére kivéve, ha arról jogszabály, vagy hatósági előírás másként nem rendelkezik. Az adat tulajdonosa bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (1992. évi LXIII. törvény 12. és 13. §), valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését (1992. évi LXIII. törvény 14-16. §).A Szolgáltató rendszere az első megrendelés során, a megrendelést küldő informatikai eszközre cookie-t küld, ami alapján újabb rendelés leadása esetén a megrendelő számítógépe felismeri a Szolgáltató rendszerét, így a megrendelőnek az adatait nem kell újból megadni, hiszen a saját számítógépe visszatölti az adatait a megrendelő lapra.

 

 

10.A Szolgáltató hírlevelet szerkeszthet, azt azonban kizárólag annak küldi meg, aki e szolgáltatásra előzetesen feliratkozik. A hírlevélre történő feliratkozásra és leiratkozásra a bármikor  van lehetőség.

 

11.A Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címet hitelesnek fogadja el. Az elektronikus levelezés biztonsági problémákat vethet fel, - pl. lehetetlen megelőzni e-mail-ek észrevétlen elveszését, vagy arra fel nem jogosított személyek által történő elolvasását, módosítását vagy meghamisítását – a legnagyobb gondosság mellett is. A Szolgáltató az ebből eredő károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

A megrendelés a megrendelőlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének pontos kitöltését, a beírt adatok Vásárló általi ellenőrzését valamint minden megrendelés alkalmával az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása után a megrendelés gombra történő kattintás megerősítésével jön létre. A kosár megtekintése során a Vásárlónak lehetősége van a kosárból egyes elemeket törölni. A megrendelés elküldése, majd annak Szolgáltató általi visszaigazolása a Felek között létrejött írásbeli szerződésnek minősül. A szerződéskötés ideje a Szolgáltató általi visszaigazolás elküldése időpontja. Elektronikusan munkanapon reggel 09:00 óra és 18:00 óra között leadott megrendelést a Szolgáltató a megrendelés napján, e-mailen visszaigazolja azzal, hogy a visszaigazoláson a megrendelés azonosító száma is feltüntetésre kerül. A visszaigazoláson a Szolgáltató a biztonságos ügyintézés érdekében felhívja a Vásárlót arra, ha és amennyiben az adott megrendelés illetéktelen személytől származott, azt 24 órán belül írásban jelezze a Szolgáltató felé. 24 óra elteltével a Szolgáltató a megrendelést úgy tekinti, hogy az arra illetékes személytől származott. A megrendelés leadása a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A Vásárló vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldeményt áteszi és kifizeti az általa a megrendelőn megjelölt szállítási és fizetési módnak megfelelően.

 

12.Amennyiben a megrendelés 12. pontban megjelölt időtartamon kívül kerül leadásra, abban az esetben a Szolgáltató a visszaigazolást a következő munkanapon küldi meg. Amennyiben a címzett a megrendelést 3naptári napon belül nem igazolja vissza, akkor azt a Vásárló úgy köteles tekinteni, hogy a megrendelés nem került kézbesítésre. Ez esetben a Szolgáltató szállítási kötelezettsége és a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden jogkövetkezmény nélkül automatikusan megszűnik.

 

13.A Vásárló a megrendelésének állapotáról e-mailben kap tájékoztatást. Külön email tájékoztatót kap a megrendelés futárszolgálatnak történő átadásáról is és a kézbesítés várható idejéről. A megrendelés tartalmazza a megrendelt áru teljes költségét. (beleértve a kiszállítási díjat is, amennyiben az nem ingyenes)

 

14.A megrendelés visszaigazolásában a Szolgáltató megjelöli, hogy a megrendelt áru mikor és milyen módon kerül kiszállításra –tekintettel a megrendelőben rögzített kérésre. A kiszállítás futárszolgálattal történik. Amennyiben az áru raktárkészleten van, abban az esetben a kiszállításra 3 munkanapon belül kerül sor. Amennyiben futárszolgálattal kerül megküldésre az áru, abban az esetben a Vásárló kérésére a vételár és a kiszállítás összege az átvétellel egyidejűleg esedékes készpénzben a futárszolgálat részére átvételi elismervény ellenében.

15.A megrendelés kiszállítási költségét a Szolgáltató abban az esetben átvállalja, amennyiben a megrendelés összértéke meghaladja a 40.000,- Ft+ÁFA, azaz negyvenezer forint + ÁFA összeget. Amennyiben a megrendelés értéke ennél kevesebb, abban az esetben a szállítás költsége teljes egészében a megrendelőt terheli. A Szolgáltató által megfizetett e pontban vállalt szállítási szolgáltatás 3 (három) kézbesítést tartalmaz. Amennyiben a kiszállítás sikertelen, abban az esetben az újabb kiszállítás költsége teljes egészében a Vásárlót terheli. Amennyiben a megrendelés összértéke kevesebb, mint 40.000,- Ft+ÁFA, azaz negyvenezer forint + ÁFA, abban az esetben a  szállítási költségek már a megrendelőn megjelennek. Amennyiben a szállítás postai úton történik, az törékeny, utánvétes csomagként kerül postázásra. Postaköltséget a mindenkori postai díjszabás szabja meg. A Szolgáltató a futárszolgálat részére adja át a sértetlen csomagot. A Vásárló a csomag sértetlenségét a kézbesítéskor a futárszolgálat előtt köteles megvizsgálni. Amennyiben a csomag sérült, vagy abból a megrendelés tárgya hiányzik, arról jegyzőkönyvet köteles felvetetni, és köteles az áru átvételét megtagadni. Amennyiben a Vásárló a sérült vagy hiányos küldeményt átveszi, abban az esetben a Szolgáltató semmilyen reklamációt nem fogad el. Postai küldeményekre a futárszolgálat által kézbesített sérült csomagokra vonatkozó szabályok vonatkoznak. A vásárló köteles a történtekről haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót telefonon vagy e-mailben.

 

18.Amennyiben a megrendelt áru a megrendelés pillanatában nincs árukészleten, abban az esetben a Szolgáltató jogosult ugyanolyan, vagy közel ugyanolyan minőségű terméket felajánlani a Vásárlónak, aki annak elfogadását vagy elutasítását köteles a felajánlás Szolgáltató általi megküldését követő 3 munkanapon belül e-mailen jelezni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató tájékoztatja egyben a Vásárlót arról is, hogy a megrendelt termék várhatóan mely időpontban lesz elérhető. A Vásárló jogosult arra, hogy bevárja a termék elérhetőségét. Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató felajánlását, tájékoztatását figyelmen kívül hagyja, azt a felek úgy tekintik, hogy a megrendeléstől a Vásárló elállt.

 

A vásárlás tárgyát képező áru lényeges jellemzői, az áru használatára vonatkozó paraméterek, és a használattal kapcsolatos figyelmeztetések a termék nevére kattintva érhető el. A használati utasítás, tájékoztatás nyelve magyar. A Vásárló a termékkel kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés, kérés, probléma esetén köteles a megrendelés számra hivatkozni a Szolgáltatónál. Amennyiben a Vásárlónak bármilyen észrevétele panasza kérdése van, azt e-mailen, vagy levélben juttathatja el a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a Vásárló panaszát annak bizonyítható megérkezését követően legkésőbb számított 30 napon belül kivizsgálja. A Szolgáltató a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát, igényét elutasítja, abban az esetben tájékoztatja arról is, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

 

19.A web áruházban közzétett képeknél előfordulhat hogy az a valóságnak nem pontosan felel meg. Az eltérésekért semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

 

Megrendelés módosítása, a vásárlástól való elállás joga:

 

20.A Vásárló jogosult a megrendelés napján, de legkésőbb a megrendelést követő naptári nap 12:00 óráig a megrendelését e-mail-ben módosítani. A módosítási kérelemben a Vásárló köteles pontosan megjelölni a visszaigazolásban kapott megrendelés számot, valamint azt a terméket, amit meg szeretne rendelni a korábbi rendelése helyett. A termék/ek megjelölése a termék mellett/alatt található azonosító számmal történik. Amennyiben a módosítás során olyan termék kerül megjelölésre, ami raktárkészleten nincs, abban az esetben a Szolgáltató a18.pontban megjelöltek szerint jár el. A módosítási kérelem visszaigazolásában a Vásárló új megrendelés számot kap. A visszaigazolásban a Szolgáltató megjelöli a kézbesítés új várható időpontját.

 

21.Amennyiben a megrendelt árut a Szolgáltató már futárszolgálatnak átadta a megrendelés módosításra nincs lehetőség.

 

22.A 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet (1) bekezdés szerint a Vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé. A vásárló az elállási jogát kizárólag az áru kicsomagolása előtt jogosult gyakorolni Az elállásra rendelkezésre álló nyolc napos határidő jogvesztő határidő. Az elállást a Vásárló írásban köteles megtenni. Az írásban történő elállás esetén abban az esetben tekintendő határidőben érvényesítettnek, amennyiben a Vásárló ezt a határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltatónak.

 

23.Elállás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megfizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszautalja arra a bankszámlaszámra, ahonnan a vételár érkezett. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket kizárólag a Vásárló viseli. A vételár visszautalás feltétele, hogy a Vásárló az árut eredeti visszaszolgáltassa. Az elállási jogát gyakorló Vásárló az árut az elállással egyidejűleg köteles visszaszolgáltatni. A Szolgáltató kizárólag akkor köteles a teljes vételárat visszafizetni, ha a visszaszolgáltatott áru csomagolása hiánytalan és az áru sérülésmentes. Amennyiben a csomagolás sérült, abban az esetben az abból adódó költség kizárólag a Vásárlót terheli.

 

24.Amennyiben az áru kiszállítása már megkezdődött, a Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költségeket. Amennyiben a Vásárló még a kiszállítás megkezdése előtt eláll a vásárlási szándékától, abban az esetben Őt semmilyen költség nem terheli.

 

25.A Szolgáltató követeli a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Árakról

26.Az INTEP Elektronikai Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság web-áruházban található valamennyi termék mellett feltüntetésre kerül a termék érvényes bruttó magyar forint ára ÁFA- val együtt.

 

27.A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor azok a web-áruházban online megjelennek.

 

28.Előfordulhat, hogy a Szolgáltató minden gondossága ellenére téves ár jelenik meg az áruházban. Amennyiben az áru elküldése előtt a Szolgáltató észleli a téves árfeltüntetést, a Szolgáltató egyeztetés céljából telefonon vagy e-mail-ben felkeresi a Vásárlót és tájékoztatja, hogy a megrendelést nem tekinti érvényesnek. A Szolgáltató "0" Ft-os vagy "1" Ft-os  árú terméket nem árul, így nyilvánvalóan tévesen feltüntetett árnak tekintendő a "0" Ft-os vagy "1" Ft-os termék ár. Ugyancsak tévesnek kell tekinteni azt az árat, ami a termék általánosan elfogadott vagy közismert árától jelentősen mértékben eltér. A Szolgáltató nem köteles a terméket téves áron szállítani. A Szolgáltató jogosult felajánlani a valós áron történő szállítást, amelyet a vásárló nem köteles elfogadni. Amennyiben a Szolgáltató a terméket a közismert vagy általánosan elfogadott ár alatt értékesíti, erre külön felhívja a Vásárló figyelmét oly módon, hogy a honlapon feltüntetésre kerül az „akciós termékeink” fül, ami alatt az akciós termékek és azok akció ára+ÁFA feltüntetésre kerülnek.

 

Fizetési feltételek

 

29.Fizetés utánvéttel történik. A megrendelt áru kiszállítása, vagy postai úton történő elküldése a vételárnak a Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírást követően 3 munkanapon belül kerül sor. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetében a megrendelésen leadott igény esetén lehetőség van a 15. pontban megjelölt készpénzfizetési módra is.

 

Jótállás, szavatosság

 

30.A web áruház tudomása szerint hibátlan terméket forgalmaz. Az áru mellé átadott számla egyben a jótállás, garancia érvényesítés feltétele. A termékekkel kapcsolatos panaszt, problémát a Szolgáltató felé kell elsődlegesen jelezni azzal, hogy a Vásárló a garanciát kizárólag a számla bemutatása mellett tud érvényesíteni.

 

31.A Szolgáltató 3 (három) napos, konkrétan 72 órás cseregaranciát vállal. A cseregarancia lehetősége csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben az áru az eredeti csomagolásban érkezik vissza az eredeti számlával együtt.

 

32.Amennyiben a hiba forrása az áru rendeltetésellenes használata, abban az esetben a javítási költségeket a Vásárló köteles megfizetni.

 

33.151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a  jótállás időtartama egy év.

 

Szerzői jognyilatkozat

34.A honlap, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alatt, illetve védjegy oltalom alatt állnak.