Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató a INTEP Elektronikai Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság –adatkezelő - (Cg.01-09-865037, adószám:13626501-2-43 székhely: 1215 Budapest Temesvári utca 4.) adatkezelési és adatvédelmi szabályait fogalmazza meg.

 

A honlap látogatásával a felhasználó egyúttal köteles tudomásul venni, hogy részletes tájékoztatás, információ igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szólótörvényi és egyéb vonatkozó szabályozás rendelkezéseinek, valamint minden fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

 

A Vásárló a megrendelőlap és a hírlevél megrendelése útján adatokat szolgáltat, és ezek kitöltése úgy tekintendő, hogy a felhasználó kifejezetten hozzájárul az általa szolgáltatott adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés, a hozzájárulása felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az adatszolgáltató félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Önkéntes, minden kényszertől mentes, tájékozott hozzájárulásnak tekintendő, amennyiben az adat tulajdonosa a jelen okirat átolvasását követően, a regisztráció során adatait megadja az adatkezelőnek.

Személyes adat: bármelymeghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozhatóadat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturálisvagyszociálisazonosságárajellemzőtényezőalapjánazonosítanilehet.

Az adatkezelés kizárólag az adatokra vonatkozik, amelyek nem minősülnek különleges adatnak. Amennyiben a személyes adat jogszabályi előírás alapján különleges adatnak minősül, az csak és kifejezett írásbeli felhatalmazás alapján kezelhető, azonban e tényről az adatkezelő köteles a személyes adat tulajdonosát tájékoztatni.

 

Az adatokat az adat kezelő kezeli közvetlenül, azt harmadik személy részére nem adja át.

Az adatkezelés célja: hogy a Cool-Alarm Biztonságtechnikai Betéti Társaság web oldala a felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket rögzítse. Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele. Ugyancsak lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználó a vásárlás előtt kérdéseket tegyen fel a szakembernek.

A adatkezelési nyilatkozat nem vonatkozik az olyan esetre, amikor az adat tulajdonosa a saját személyes adatát a weboldalon, vagy azon keresztül, annak közvetítésével a saját elhatározásából nyilvánosságra hozza. A jelen adatkezelési nyilatkozat csak és kizárólag azokra az adatokra vonatkozik, amely adatokat az adatok tulajdonosa önszántából a weboldalra történő regisztráció folytán az adatkezelő tudomására hoz.

A felhasználóknak lehetősége van a weboldalon keresztül az üzemeltetőnek üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános jogi problémák leírására, abból a célból, hogy azokra a tanácsadók egyedi vagy általános jelleggel válaszolhassanak. Az üzenetekben a regisztráció során megadott adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot nem szerepeltetnek a kérdezők; amennyiben az ügy megítéléséhez feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, konzultáció stb.) során történhet. Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

 

Az adatkezelés jogalapja:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (ActNoLXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and Disclosure of data of Public Interest)

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény

           

Az adatkezelés időtartama: a fent leírt adatokat az adatkezelő egészen azon időpontig kezeli, amíg annak törlését az adatot szolgáltató nem kéri, avagy jogszabály nem írja elő. A kezelési idő elteltével a rögzített adatok helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

 

Az adatok védelme: A rendszerben papír alapú adatkezelés nem történik, az adatok teljes egészében elektronikus formában kerülnek rögzítésre. A Cool-Alarm Biztonságtechnikai Betéti Társaság biztosítja a kezelt adatok megfelelő elektronikus védelmét, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a rendszerben kezelt személyes adatokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá, illetéktelenek azokat ne ismerhessék meg.

Az adatkezelő nem jogosult az adatokat annak a tulajdonosa kifejezett írásbeli kérése nélkül sem módosítani, sem harmadik személynek átadni, vagy továbbítani.  Amennyiben az adatok átadására kerülne sor, abban az esetben az adatkezelő köteles előzetesen beszerezni a felhasználó jóváhagyó nyilatkozatát.

A személyes adat tulajdonosa kérheti levélben/ írásban a  kezelt adatai  helyesbítését, törlését valamint az adatkezelés megszüntetését, illetőleg meghatározott adatkezelési műveletek  korlátozását.

A felhasználó írásbeli kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Adat törlés során az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyre állításuk többé nem lehetséges;

 

Az adat kezelő személyes adatot (beleértve a különlegesadatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országba adat kezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbítja.

 

A felhasználó a jogainak megsértése esetén az adat kezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

JELEN ADATKEZELÉSI NYILATKOZATOT AZ ADATKEZELŐ BÁRMIKOR MÓDOSÍTHATJA.